Miénk a Suli!”

Közhasznú Alapítvány

 

egységes szerkezetbe foglalt

 

ALAPÍTÓ OKIRATA

 

 

 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. Az Alapító neve: 

 

   Kozma Lászlóné  sz:Szücs Szilvia   

   Lakik:7631. Pécs, Nagypostavölgyi út 23/1

   Anyja neve: Leposa Róza

   Születési hely, idő: Pécs, 1949. 12 31.

 

2. Az Alapítvány neve: „Miénk a Suli!” Közhasznú Alapítvány

 

3. Az Alapítvány rövidített neve: „Miénk a Suli!”

 

4. Az Alapítvány célja: A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája intézményben nevelt gyermekek oktatásának szervezése, olyan korszerű és továbbfejleszthető ismeretek közvetítése a diákok felé, amelyek megfelelő alapot biztosítanak a választott életpályára való felkészüléshez. Célja ezen túl, hogy az egyéni tehetség kibontakozására a tanulás és sport terén lehetőséget teremtsen, valamint a mozgás megszerettetésével az egészséges életmódra neveljen.

 

Az Alapítvány ezért

-          olyan minta projekteket tervez és szervez, amelyekben a környezettudatos élet, a család fontossága kiemelt szerepet kap,

-          kezdeményezi a szülők, az iskola környezetében lakók és a vállalkozások aktív bevonását a projektek megvalósításába,

-          szervezi és támogatja más oktatási intézményekkel való együttműködést, közös cselekvést,

-          ismeretterjesztő és kapcsolatépítő rendezvényeket szervez ,

-          tanfolyamokat szervez, képzéseket biztosít,

-          kialakítja és ápolja az iskola nemzetközi kapcsolatait,

-          megismerteti a diákokkal nemzeti kultúránk hagyományait éppúgy, mint más népek kultúráját,

 

5. Az Alapítvány jogállása : közhasznú jogi személy.

A közhasznúság alapja a 2011.évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdésében az önkormányzat számára előírt alábbi közfeladatok teljesítésében való közvetlen és közvetett közreműködés:

 

-          sport és ifjúsági ügyek

-          kulturális szolgáltatás

Az Alapítvány hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, mivel az előző évről szóló beszámolójának közhasznúsági melléklete a célcsoportjára vonatkozó adatai alapján az Alapítvány szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

Az Alapítvány  a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

 

6. Az Alapítvány együttműködési területe nemzetközi, az Európai Unión belüli és kívüli államok területe egyaránt. Működési területe Magyarország.

Az Alapítvány az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében gazdasági – vállalkozási tevékenységet folytathat. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; Az Alapítvány működése határozatlan időtartamú.

 

7. Az Alapítvány székhelye:   7633. Pécs, Radnóti Miklós u. 2.

 

8. Az Alapítvány  közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, a pártoktól támogatást nem kap, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

9. Az Alapítvány nyílt, valamennyi magyar és külföldi állampolgár, közösség illetve jogi személy a célok megvalósításához vagyoni juttatás nélkül kapcsolódhat, ha a jelen Alapítványrendelés céljával egyetért és azt támogatja.

A csatlakozót alapítói jogok nem illetik.

Az Alapítvány működése és a szolgáltatásaiból való igénybevétel nyilvános. Minden, a működésével és szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos anyagot székhelyén történő kifüggesztéssel hozza  nyilvánosságra.

 

10. Az Alapítvány szervezete és működése:

 

10.1. Kuratórium:

 

A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium az Alapítvány tevékenységének irányítója, legfőbb döntést hozó, képviselő és végrehajtó  szerve.

 

Feladata :

-          az Alapítvány céljára rendelt vagyon hatékony és célszerű működtetése;

-          támogatás és fejlesztési lehetőségek számbavétele, felülvizsgálata, ennek alapján a támogatás konkrét formájának és mértékének megállapítása;

-          a szükséges szakértői tevékenységről való gondoskodás;

-          meghatározza az Alapítvány gazdálkodását, illetve minden évben dönt a beérkezett pénzek felhasználásának módjáról, az esetleges pályázatokról.

 

A Kuratórium az Alapítvány ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve. Kuratórium elnöke és tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el, csak költségtérítésre jogosultak. Amennyiben a későbbiek során, tevékenységének megszaporodásával annak szükségessége felmerül, felkért szakértőket és szaktanácsadókat vonhat be munkájába, megbízásos jogviszonyokat hozhat létre, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

 

A Kuratórium működése:

 

-          A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer (félévente) ülésezik. A Kuratóriumi ülés nyilvános.

-          A Kuratórium határozatképes, amennyiben tagjai közül legalább négyen jelen vannak. A Kuratórium a határozatait egyszerű szótöbbséggel,nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni és a módosított határozati javaslatot újra elő kell terjeszteni szavazásra.

-          A Kuratóriumot az elnök hívja össze írásban, 15 nappal megelőzően kézbesítendő meghívó útján, a napirendi pontok feltüntetésével. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

-          Határozatait a Kuratórium nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium az üléseiről jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvből ki kell tűnnie a jelenlévők nevének, a határozatképesség alapjának, a határozathozatalban való résztvevők számának, a határozat meghozatala mellett, ellene vagy attól tartózkodók számának és nevének. A kuratórium döntéseiről külön nyilvántartást vezet. amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható . Döntéseit a székhelyén való kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra, valamint az érintetteknek postai úton is megküldi a döntés meghozatalától számított 15 napon belül. Szavazategyenlőség esetén a kuratórium tagjai újból megvitatják a kérdést, és amennyiben közösen megegyezésre nem jutnak, a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A kuratórium dönt az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról.

 

10.2. A Kuratórium szervezete:

A Kuratórium 5 főből áll. A Kuratórium tagjai az Alapító által alább megnevezett személyek (szakemberek):

 

Elnök:                Lippné Seres Mária

                          lakik: 7634 Pécs, Hurok u. 14..,

                          an.: Turcsányi Mária,

                          szül.: Baja, 1964. 06. 19.

 

A Kuratórium további tagjai:

- Szemelyácz Judit

                          (lakik: 7623 Pécs, Szabadság u.46., szül.: Pécs, 1978. 07. 08.

                          An.: Lantos Zsuzsanna)

 

- Párkányi Lászlóné

                          (lakik: 7634.Pécs, Kétágú utca 14.

                            an.:Antal Eszter

szül:Pápa, 1963.07.16.)

 

-Szijártó Tibor Lászlóné

                          (szül.: Komló, 1958.02.14.  an.: Lengyel Mária

                           Lakik: 7677.Orfű, Ady E. u. 18.)

 

-  Besze Istvánné (7761 Kozármisleny, Kossuth u. 57,Született: Siófok, 1956.06.25.

                              Anyja neve: Illés Ilona)

 

A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan  időtartamra szól.

Megszűnik a kuratóriumi tag tagi jogviszonya

- az alapító általi  visszahívással;

- lemondással;

- a kuratóriumi tag halálával;

- a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

- a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

A fenti megbízatások társadalmi megbízatásként kerülnek ellátásra, a későbbiekben a feladatok megszaporodásával az esetleges tiszteletdíj felől, ami a teljesítménnyel és időráfordítással arányosan kerülhet csak a kuratórium által megállapításra, a Kuratórium dönt egyszerű szótöbbséggel.

 

11. Ha az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szerv létrehozása kötelező. Alapítványnál a várható éves bevétel ezt a határt nem haladja meg.

 

12. A képviseleti jogosultság

Az Alapítványt az elnök és az alább megjelölt kuratóriumi tagok, képviselők jogosultak képviselni, önállóan, külön-külön más harmadik személyekkel szemben.

Bankszámla felett az elnök és az alábbi kuratóriumi tagok  jogosultak, két tisztségviselő nevének együttes aláírásával rendelkezni:

Lippné Seres Mária

Párkányi Lászlóné

Szijártó Tibor Lászlóné

Az elnök és a képviselők feladatai:

-          kötelesek a Kuratórium határozatát végrehajtani,

-          ellátják az Alapítvány folyamatos működéséhez szükséges feladatokat.

Az elnök feladatai:

-          a Kuratórium üléseit előkészíti, a tagokat meghívja.

Az további képvielők  feladatai:

-          előkészítik az Alapítvány pályázati anyagait,

-          koordinálják a kuratórium működését,

-          éves mérleget készítenek, melyet a kuratórium elé terjesztenek.

13.  Az Alapítvány törvényes képviselői:

       - Lippné Seres Mária       az Alapítvány elnöke,

       - Párkány Lászlóné   és Szijártó Tibor Lászlóné kuratóriumi tagok

 

14. A Kuratórium köteles az Alapítvány vagyonának növelése érdekében mindent megtenni. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végez. Az egyes adományozók által befizetett összegeket kizárólag az adományozó által megjelölt célra szabad fordítani, illetve fenti cél érdekében felhasználni. Erről az adományozót – kívánságára – a felhasználást illetően tájékoztatni kell.

 

15. Összeférhetetlenség, beszámolási és gazdálkodási szabályok:

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 2013.évi V. tv.) élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Alapítvány által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A vezető tisztségviselő köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. (Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

 

Beszámolási szabályok:

Az Alapítvány éves beszámolóját a kuratórium teszi közzé hirdetményben székhelyén történő  kifüggesztéssel. Az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet kell készíteni,  amelyet a beszámolóval azonos módon a tárgyévet követő évben legkésőbb május 31.-ig az OBH-nál letétbe helyezni és közzétenni a nyilvánosság számára elérhető módon.

 

Az Alapítványnak a közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges , 2011.évi CLXXV tv. 32 § szerinti adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatoskimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos minden beszámoló, irat, pályázat nyilvános, azt az Alapítvány székhelyén bárki megtekintheti az  elnökkel történt előzetesen egyeztetett időpontban és abból saját költségén másolatot készíthet

Az éves beszámolóról a hirdetmény az Alapítvány székhelyén folyosón lévő hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre az elfogadásától számított 120 napig.          

 

A közhasznúsági mellékletet a könyvelő köteles előkészíteni és a  kuratórium elé terjeszteni.

Az Alapítvány pénzforgalmát pénzintézetnél vezetett folyószámlán bonyolítja.

Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a  létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;

Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az így igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.

A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók illetve más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

 

16. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon, mint induló vagyon 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint. , amely összeget alapító a Raiffeisen Bank Rt. Pécsi fiókjánál vezetett forintszámlán helyez el. E számlán történik továbbiakban alapítványi vagyon kezelése. Az Alapítvány céljára rendelt vagyont alapító100 %.-ban bocsájtja rendelkezésre a székhely használat jóváhagyását követő 5 napon belül. Az Alapítvány teljes vagyona- így az Alapítvány induló vagyona  és annak hozadéka is - teljes mértékben felhasználható az Alapítvány céljaira.

 

17. Az Alapítvány bankszámlája felett alábbi személyek jogosultak, két-két személy  együttes aláírással  rendelkezni.:

       - Lippné Seres Mária      

       - Párkány Lászlóné  

       - Szijártó Tibor Lászlóné

 

18. Az Alapítvány határozatlan időre alakul.

Megszűnik az Alapítvány a Ptk. 3:403 §-ban felsorolt esetekben:

Az alapítvány megszűnik, ha

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;

b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy

c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.

Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.

A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.

 

Megszűnés esetén az Alapítvány tiszta vagyonát más hasonló célú illetve indíttatású Alapítvány javára kell átutalni. A jelen Alapító okirat módosításáról csak az Alapító dönthet.

 

19. Az Alapítvány működésére és tevékenységére egyebekben a Ptk 2013.évi V.tv. valamint a Civil Törvény (2011.évi CLXXV.tv.)  vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az alapítvány a célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik.

Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy - ha az alapítványhoz csatlakozás történt - az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja.

 

Kelt: Pécs, 2014. november 12.

                                                                    

           

 

                                                                      Kozma Lászlóné                                                                                                    

                                                                              Alapító

 

 

Záradék:

Alulírott Dr. Nagy Mária ügyvéd igazolom, hogy az alapító 2014-11-12.-én meghozott módosító határozatának megfelelően a jelen, módosításokkal történt egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szöveg megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos szövegének.

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 15.és 19..pontjainak változása adott okot.

A fentiek alapján az Alapító Okiratot a 2014-11-12.-i alapítói határozatnak megfelelő módosításokkal, egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyezem Pécsett, 2014-11-12-én:

 

 

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK